I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu ENIGMA dostępnego pod adresem internetowym www.enigma.metropoliapoznan.pl (zwanego dalej „Portalem”), który prowadzony i administrowany jest przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań, Kościelna 37, 60-537 Poznań, tel. 61 669-80-54, e-mail: .
 2. Portal powstał w ramach projektu pt. „ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Metropolii Poznań” (Numer Projektu: RPWP.08.01.04-30-0005/19):
 3. Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 4. Celem projektu jest zwiększenie efektywności kształcenia poprzez działania zmierzające do podniesienia kompetencji przez 644 uczniów, dzięki objęciu uczniów zajęciami dodatkowymi: dydaktyczno-wyrównawczymi z matematyki oraz zajęciami rozwijającymi z matematyki i informatyki, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 29 nauczycieli oraz doposażenie sal szkół objętych projektem.
 5. Projekt realizowany jest w latach 2020 – 2023 w partnerstwie przez następujące podmioty: Stowarzyszenie Metropolia Poznań (Lider), Miasto Poznań, Powiat Szamotulski, Miasto i Gmina Szamotuły.
 6. Celem portalu jest popularyzacja matematyki i informatyki, szczególnie w grupie młodzieży i nauczycieli ze szkół ogólnokształcących na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym w Metropolii Poznań.
 7. Portal skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych, a w sposób szczególnych do młodzieży i kadr oświaty zainteresowanych matematyką i informatyką na obszarze Metropolii Poznań, w tym ze szkół objętych projektem tj.:
 8. Liceum Ogólnokształcące nr III w Poznaniu,
 9. Liceum Ogólnokształcące nr VII w Poznaniu,
 10. Liceum Ogólnokształcące nr VIII w Poznaniu,
 11. Liceum Ogólnokształcące im. św. Marii Magdaleny w Poznaniu,
 12. I Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Szamotułach,
 13. Zespół Szkół nr 2 w Szamotułach,
 14. Szkoła Podstawowa nr 1 w Szamotułach,
 15. Szkoła Podstawowa nr 3 w Szamotułach
 16. Korzystanie z portalu jest całkowicie bezpłatne dla użytkowników.
 17. Użyte w regulaminie terminy należy rozumieć następująco:
 18. regulamin – regulamin portalu edukacyjnego ENIGMA dostępnego pod adresem internetowym www.enigma.metropoliapoznan.pl;
 19. portal – portal edukacyjny ENIGMA dostępny pod adresem internetowym www.enigma.metropoliapoznan.pl;
 20. wpis – pisemna forma wypowiedzi użytkownika w postaci elektronicznej realizowana za pośrednictwem podstron portalu; może przybrać formę m.in. wypowiedzi pisemnej w elektronicznym formularzu uwag, wypowiedzi na forum, innych treści itp.;
 21. interaktywna część portalu – część Portalu ogólnodostępna dla użytkowników za pomocą sieci internet;
 22. właściciel portalu – właścicielem portalu jest Stowarzyszenie Metropolia Poznań, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań;
 23. użytkownik – każda osoba korzystająca z portalu za pośrednictwem internetu.

 

II. Warunki korzystania z portalu

 1. Aby móc korzystać z części interaktywnej Portalu, udostępnionej poprzez sieć Internet należy posiadać dostęp do Internetu oraz zaakceptować treść regulaminu portalu (w sytuacjach gdy wyrażenie akceptacji dla regulaminu będzie wymagane).
 2. Każdy z użytkowników ponosi wyłączną i osobistą odpowiedzialność wobec Administratora, podmiotów i osób trzecich za zamieszczenie wypowiedzi naruszającej przepisy prawa lub zasady wynikające z niniejszego Regulaminu.

 

III. Typy użytkowników portalu

 1. Użytkownik niezalogowany – osoba niezalogowana do portalu, posiadająca dostęp do wszystkich funkcji publicznych – interaktywnej części portalu (dostępność niektórych funkcji może być uzależniona od akceptacji niniejszego regulaminu), w tym:
  1. przeglądanie treści portalu i wchodzenie na poszczególne podstrony,
  2. korzystanie z modułu gry edukacyjne,
  3. wyszukiwanie proste oraz wyszukiwanie zaawansowane (przy użyciu wyszukiwarki),
  4. drukowanie/zapisywanie plików na dysku komputera,
  5. zapis do newslettera
 2. Użytkownik zalogowany – osoba zalogowana do portalu (uczeń lub nauczyciel), posiadająca dostęp do wszystkich funkcji dodatkowych wymagających logowania, w tym:
  1. korzystanie z modułu e-learning,
  2. korzystanie z moduły materiały,
  3. korzystanie z modułu forum.
 3. Administrator – osoba reprezentująca Stowarzyszenie Metropolia Poznań zalogowana do panelu administracyjnego (panelu zarządzania), posiadająca dostęp do wszystkich funkcji administracyjnych.

 

IV. Administrator Portalu

 1. Administrator Portalu upoważniony jest do zmiany niniejszego regulaminu.
 2. Administrator Portalu upoważniony jest do zarządzania treścią portalu, nadzorowania jego działania oraz przyjmowania wszelkich uwag na ten temat.
 3. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do usuwania treści niezgodnych z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 4. Administrator Portalu uprawniony jest do blokowania uczestnictwa w interaktywnej części portalu w stosunku do osób naruszających postanowienia regulaminu bez podawania uzasadnienia.
 5. Administrator Portalu nie przekazuje ani nie użycza danych użytkowników Portalu innym osobom lub instytucjom, za wyjątkiem sytuacji, gdy dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 

V. Newsletter

 1. Aby móc korzystać z newslettera należy dokonać zapisu (subskrypcji) poprzez wpisanie swojego adresu mailowego na stronie głównej portalu w miejscu oznaczonym „Newsletter”, udzielić wymaganej zgody oraz zatwierdzić subskrypcję klikając w odpowiedni link przesłany na podany adres mailowy.

 

VI. Wpisy (Forum)

Zabrania się publikowania wpisów (treści, postów):

 1. Sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, obraźliwych względem innych.
 2. Propagujących przemoc lub nawołują do nienawiści.
 3. Zawierających wyrazy uznawane powszechnie za wulgarne, obraźliwe i obsceniczne.
 4. Zawierających treści reklamowe lub wykraczają poza sferę nieodpłatnej działalności społecznej (np. służących celom prowadzenia działalności gospodarczej).
 5. Niezgodnych z tematyką: podstrony, ogłoszenia o konsultacjach, ankiety, formularza, wątku itp.
 6. Mających na celu agitację polityczną.
 7. Naruszających obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia.

 

VII. Prawa autorskie

 1. Treść portalu chroniona jest prawem autorskim. Wszelkie prawa są zastrzeżone.
 2. Treść portalu jest własnością właściciela portalu.
 3. Jakiekolwiek przetwarzanie treści przez osoby inne niż administrator możliwe jest jedynie po uprzedniej, pisemnej zgodzie wyrażonej przez właściciela.
 4. Użytkownik wyrażając zgodę na przyjęcie regulaminu upoważnia jednocześnie właściciela portalu oraz podmioty wymienione w Rozdziale I pkt 2c i 4, do korzystania z zamieszczonej przez danego Użytkownika wypowiedzi jego autorstwa, którą można zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Utworu uznać za „utwór” w tym, w zakresie: 
 5. utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy Utworu, a także do wprowadzania Utworu do pamięci komputera, publikowania Utworu na stronach internetowych - w szczególności na łamach Portalu, obróbki cyfrowej celem dostosowania ich do wymogów Portalu;
 6. rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony powyżej – publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i remitowania za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity, włączania ich do innych utworów i tworzenia opracowań, a także publicznego udostępniania ww. utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w publikacjach.
 7. Szczegóły dotyczące polityki prywatności właściciela serwisu zawiera Polityka Prywatności, udostępniona na Portalu.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania tj. od dnia 04.03.2022.
 2. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 3. Zmiany mogą nastąpić w dowolnym czasie, a informacja o dokonanej zmianie zostanie w takim wypadku opublikowana na Portalu w sposób widoczny i zrozumiały.
 4. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na Portalu.

fundusze

polska

samorzad wojewodztwa wielkopolskiego

logo ue rgb 1

Newsletter

Zapisz się do naszej listy subskrybentów, aby otrzymywać najnowsze informacje i aktualności o wydarzeniach w Twojej okolicy